GV Renting

Verhuur van Toiletwagens, Mobiele badkamers en Mobiel sanitair

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden GVRenting

Artikel 1: Algemene bepalingen 

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden kennen onderstaande termen de volgende betekenis: 

A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van        

GVRenting

B. GVRenting: met Belgisch ondernemingsnummer : BE0842752529

C. Huurder of wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Huurder A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Huurder B) welke tot GVRenting in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met GVRenting gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd. 

D. Overeenkomst: de tussen GVRenting en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop onderstaande verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn. 

E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van GV renting. (en/of huurder). 

F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door GVRenting aan een potentiële huurder tot het doen van een aanbod. 

G. Aanbod: de door een huurder aan GVRenting gegeven schriftelijke of mondelinge opdracht, bestelling of reservering. 

H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het aanbod door GVRenting aan de huurder. 

I. Huurcontract: de ter bedrijf van GVRenting afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een verhuur. 

J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door Huurder aan GVRenting verschuldigd is. 

K. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke. 

L. Gebrek(en): een aan GVRenting toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert. 

M. Dagwaarde: de nieuwprijs van het artikel per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd en/of staat van het verloren gegane of beschadigde artikel. 

1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden, en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van GVRenting en op alle door GVRenting aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Meer bepaald zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door GVRenting aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een huurder. 

2.2 Indien de Huurder in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af. 

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door GVRenting wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de huurder daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.  

2.4 De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en GVRenting 

Artikel 3: Offertes 

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden GVRenting op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. 

3.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt. 

3.3 Door GVRenting verstrekte gegevens blijven eigendom van GVRenting, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van GVRenting niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan GVRenting worden geretourneerd. GVRenting behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. 

3.4 De door GVRenting verstrekte Gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst 

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover GVRenting een Orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Huurder heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door GVRenting is verzonden, dan wel de order via mail werd bevestigd, het Huurcontract door de Huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd. 

4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De  Huurder wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan GVRenting laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/ bevestiging van het Huurcontract stemt de Huurder met de inhoud hiervan in. 

4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging GVRenting heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel GVRenting is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld Aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk. 

4.4 GVRenting heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren. 

4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat GVRenting, na ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan. 

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst 

5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde Overeenkomst, zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door GVRenting ondertekend of van GVRenting uitgaand en door Huurder ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen. 

5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van GVRenting, of namens GVRenting gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden GVRenting slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, Schriftelijk zijn bevestigd. 

5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt GVRenting geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan. 

5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door GVRenting zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Huurder vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door GVRenting te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt. 

5.5 Slechts indien de Huurder aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door GVRenting verstrekte Gegevens, dat de Huurder in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Huurder het recht om de overeenkomst te ontbinden. GVRenting is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden. 

5.6 GVRenting is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder). 

Artikel 6: Huurperiode 

6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek: 

A. indien is bedongen dat Huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door GVRenting aan de Huurder wordt overhandigd; 

B. indien is bedongen dat de GVRenting de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop GVRenting het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. 

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk: 

A. indien is bedongen dat Huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Huurder aan GVRenting is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs; 

B. indien is bedongen dat GVRenting het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4; 

C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door GVRenting aan de Huurder wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur. 

6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen. 

6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum. 

6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per mail of papier, aan GVRenting waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: 

• gegevens Huurder 

• bestelbonnummer 

• omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke 

afmelding) 

• gewenste einddatum 

• ophaallocatie 

• naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie 

• indien van toepassing: vindplaats sleutel of cijfercode toegangspoort of – deur 

• meldpunt voor chauffeur van GVRenting

6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Huurder worden verlengd, mits bevestiging van beschikbaarheid door GVRenting

Artikel 7: Levering en ophaling 

7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door GVRenting in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze GVRenting niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. Deze clausule geldt alleen ten aanzien van ondernemingen.

7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Huurder echter gerechtigd om GVRenting per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door GVRenting. 

7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Huurder gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. GVRenting is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden. 

7.4 GVRenting is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is GVRenting bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren. 

7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder: 

a. bij levering van op het bedrijf GVRenting: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing; 

b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen. 

7.6 Bepalingen specifiek van toepassing op categorieën verhuurartikelen 

Onderstaande bepalingen dienen gelezen te worden als een aanvulling op de artikelen vermeld in de algemene voorwaarden dewelke ten allen tijde van toepassing blijven. 

7.6.1 Verhuur materialen 

Levering en ophaling 

Er dient telkens iemand aanwezig te zijn bij levering en ophaling dewelke instructies geeft waar het artikel mag worden geplaatst. Indien er vooraf schriftelijk duidelijke afspraken werden gemaakt kan dit geleverd worden zonder de aanwezige verantwoordelijke persoon. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Huurder is achtergelaten, rust op Huurder B uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent. 

Bij levering van feestmaterialen rekent GVRenting 15 minuten tijd voor lossing en inladen. Per extra begonnen kwartier zal 25 euro worden aangerekend. Gerekend vanaf stil leggen motor bij aankomst.

Voor levering wordt standaard 40€ gerekend als ook 0,8€ per gereden km.

Zonder uitdrukkelijke afspraken worden onze materialen niet geïnstalleerd door GVRenting. De levering van feestmaterialen bestaat uit het lossen van de materialen uit onze bestelwagen op een plaats vlakbij de mogelijkheid tot lossing. 

Het is aan de verhuurder om de nodige plaats te voorzien voor het parkeren van de bestelwagen met aanhangwagen (15m plaats voorzien) voor lossing. Indien hier parkeerkosten aan verbonden zijn zullen deze worden doorgerekend aan de huurder. 

7.7 De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft GVRenting het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. GVRenting kan, na overleg met de Huurder, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Huurder uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe. 

Artikel 8: Retournering en risico 

8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Huurder nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag. 

8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19 onverkort van toepassing. 

8.3 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de hiervoor geleverde wijze (transportkarren, dozen, kisten, …),  en op de begane grond gereed te staan. De verpakking die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Huurder t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Huurder een forfaitaire boete van € 150,-. 

8.6 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van GVRenting of ter bedrijf van de derde verhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door het door GVRenting geregelde transport of het transport van de derde verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Huurder bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Huurder daarbij aanwezig was, is de controle door GVRenting of de derde verhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Huurder worden doorbelast. 

8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Huurder doorbelast. Indien de Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door GVRenting of de derde verhuurder bindend. 

Artikel 9: Prijzen  

A. Verhuur

9.4 De huurprijzen, zoals omschreven op de website GVRenting.be zijn gebaseerd op de hiertoe vermelde periodes ; standaard worden deze voor gebruik tijdens het weekend opgehaald op vrijdag en teruggebracht op maandag, aan de prijs van 1dag.  Voor overige dagen of periodes wordt er een offerte gemaakt. 

9.5 De prijzen zijn inclusief B.T.W. maar exclusief onderhoud, transport en eventueel laden en lossen, tenzij anders vermeld. 

B. Reinigen

Alle badkamers en wc wagens moeten voor ophaling gereinigd worden met niet agressieve producten. Indien deze vuil terug komen wordt een vergoeding van 40€ excl btw aangerekend, indien sprake is van zware verontreiniging kan dit oplopen.

Er mag in geen geval gebruik gemaakt worden van ontstoppers of dergelijke zure of agressieve producten.

C. Algemeen 

9.6 Prijzen, zoals omschreven op de website van GVRenting, binden GVRenting slechts na een orderbevestiging. Hiervoor dienen deze prijzen te worden gezien als niet -bindende richtlijnen.  

9.7 GVRenting heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen. 

Artikel 10: Verplichtingen van de Huurder 

10.1 De Huurder/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.  

10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Huurder na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.  

10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan GVRenting wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door GVRenting, aan de Huurder op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Huurder het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Huurder in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan GVRenting verschuldigd. 

10.4 De Huurder retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van GVRenting als deze waar de overeenkomst werd opgemaakt.  

10.5 De Huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan GVRenting te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Huurder dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht. 

10.6 De Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. 

10.7 Indien van toepassing dient de Huurder er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen. 

10.8 De Huurder verplicht zich ertoe GVRenting te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en GVRenting hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van GVRenting, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/ beschikbaarstelling.  

10.9 De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde. 

10.10 De Huurder is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van GVRenting en zijn de kosten voor rekening van de Huurder. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Huurder, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door GVRenting aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan GVRenting verschuldigd. De Huurder blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door GVRenting plaatsvindt. 

10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Huurder. Huurder vrijwaart GVRenting en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid. 

Artikel 11: Vervoer 

11.1 De Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de Huurder die de zaken door GVRenting aangeleverd krijgt in containers, transportkarren of transportbakken, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading 

11.2 Indien op verzoek van Huurder bij het laden/lossen, aan –of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van GVRenting, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Huurder. 

11.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Huurder, indien is overeengekomen dat de zaken door GVRenting bij de Huurder afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/ lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Huurder. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid GVRenting 

12.1 De aansprakelijkheid van GVRenting is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van GVRenting. Tevens is de aansprakelijkheid van GVRenting beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

12.2 De aansprakelijkheid van GVRenting kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. 

12.3 Huurder zal GVRenting vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak. 

12.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 10 jaar vanaf de schadedatum. 

Artikel 13: Schade en gebreken

13.1 De Huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Huurder alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld. 

13.2 Klachten van de Huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Huurder binnen 2 uur na levering, via mail op gorik@gvrenting.be aan GVRenting gemeld te worden samen met foto’s van de schade. 

13.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook  niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan GVRenting ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in 13/ 2 vermeld. 

13.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Huurder dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan GVRenting te melden op dezelfde wijze als in 13.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan GVRenting de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door GVRenting 

13.5 Ieder vorderingsrecht van de huurder jegens GVRenting, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien: 

a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2,3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan GVRenting ter kennis zijn gebracht; 

b. de Huurder geen/onvoldoende medewerking aan GVRenting verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 

c. de Huurder de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden; 

d. de Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van GVRenting aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren; 

e. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet. 

f. aan GVRenting geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4. 

Artikel 14: Reserveren en annuleren 

14.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij GVRenting te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen. 

14.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Huurder de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, schriftelijk of via mail annuleren. De Huurder zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn: 

– 60% van het netto Orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de Huurder ter beschikking zouden worden gesteld; 

– 70% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 29ste en 10e dag vóór voornoemd tijdstip; 

– 80% van het netto Orderbedrag bij annulering na de 10e dag vóór voornoemd tijdstip. 

Artikel 15: Betaling 

15.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk bij levering door GVRenting of bij afhaling van het gehuurde, contant te worden voldaan. 

15.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het Orderbedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 7 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan GVRenting vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 5 dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke toestemming van GVRenting is de Huurder niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting. 

15.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van GVRenting of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank, geldt de dag van creditering van de rekening van GVRenting als de dag van betaling.

15.4 Indien de Huurder B niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Als dan verbeurt de Huurder B, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,- alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door GVRenting mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Huurder B of voor diens risico komend beletsel. 

15.5 Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal huurder A een eerste kosteloze herinnering ontvangen.

Bij gebrek aan betaling binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de verzending van deze herinnering is huurder A interesten verschuldigd, ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De termijn van 14 dagen gaat bij verzending per post in op de derde werkdag na verzending van de herinnering, en bij elektronische verzending op de eerste kalenderdag na de verzending.

Bovendien is huurder A bij gebrek aan betaling binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de verzending van de herinnering een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, ten belope van de hiernavolgende bedragen:

20 euro bij een openstaand saldo tot 150 euro;
30 euro + 10 % van het gedeelte boven 150 euro bij een openstaand saldo tussen 150 en 500 euro;
65 euro + 5 % van het gedeelte boven 500 euro bij een openstaand saldo van meer dan 500 euro, zonder dat de te betalen vergoeding meer dan 2000 euro kan bedragen.
Indien GVRenting gehouden zouden zijn bedragen te betalen aan de huurder A, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en interesten in het voordeel van huurder A en lastens GVRenting.

15.6 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort. 

15.7 Tevens heeft GVRenting, indien de Huurder haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: 

a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; 

b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat GVRenting tot enige schadevergoeding is gehouden; 

c. vergoeding van de door GVRenting geleden schade. 

15.8 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Huurder, zullen alle Overeenkomsten met de Huurder zijn ontbonden, tenzij GVRenting de Huurder binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is GVRenting, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de GVRenting verder toekomende rechten. 

15.9 In elk van de in lid 7 en 8 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van GVRenting op de Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft GVRenting het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door GVRenting geleden schade komen voor rekening van de Huurder.  

Artikel 16: Niet-toerekenbare tekortkoming 

16.1 Indien GVRenting, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden. 

16.2 GVRenting is niet tot enige schadevergoeding jegens Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. 

16.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van GVRenting die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van GVRenting gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van GVRenting, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie. 

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

17.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van GVRenting, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Huurder blijft. 

17.2 De Huurder is, behoudens Schriftelijke toestemming van GVRenting, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 

17.3 De Huurder zal GVRenting onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij GVRenting hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Huurder aan GVRenting op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.  

17.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Huurder, zal de Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van GVRenting. 

17.5 Indien er goede grond bestaat dat de Huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Huurder verplicht op het eerste verzoek van GVRenting terstond genoegzame en in de door GVRenting gewenste vorm zekerheid te stellen en deze, zo nodig, aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Huurder daaraan niet heeft voldaan, is GVRenting gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

17.6 Indien de Huurder aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing. 

17.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Huurder per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Huurder verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen. 

17.8 Indien de Huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan GVRenting de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van GVRenting op schadevergoeding. 

17.9 De waarborgsom mag door de Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft GVRenting echter het recht om door de Huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 18: Verzekering en afkoopregelingen 

18.1 Conform artikel 11 is de Huurder aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde. 

Artikel 19: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze 

19.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. GVRenting en Huurder zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 

19.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met GVRenting gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van GVRenting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de zetel van GVRenting onder exclusieve toepassing van het Belgische recht. 

19.4 GVRenting behoudt zich het recht voor de Huurder in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt. 

19.5 In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Huurder A worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. 

19.6 Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.